Čím si doma zatopit?
Jak a kde získat energii?

Těmto otázkám se věnuje Česká televize v jednom z dílů pořadu BILANCE s názvem “Konec ruského plynu. Čím zatopíme?”.

logo Česká televize

Informace pro veřejnost

Co to je…

teplárenství

energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla

dálkové (centralizované) zásobování teplem

centrální výroba a následný rozvod tepla do míst jeho spotřeby pomocí sítě dálkového zásobování teplem (viz schema)

síť (soustava) dálkového (centralizovaného) zásobování teplem

soubor vzájemně propojených zařízení (potrubí, předávací stanice…) sloužící k rozvodu a dodávce tepla ze samostatně stojících zdrojů tepla (teplárny, výtopny) k vytápěným objektům (viz schema)

otopná soustava

soubor zařízení pro vytápění objektů sestávající z vnitřního rozvodu ústředního vytápění a otopných těles

soustava teplé vody

soubor zařízení pro vnitřní rozvod teplé vody (dříve teplá užitková voda – TUV) sestávající z vnitřního rozvodu a spotřebičů (vodovodních baterií)

teplá voda (dříve teplá užitková voda – TUV)

zdravotně nezávadná voda určená ke koupání, umývání a praní, nikoliv však k pití a vaření; připravuje se z vody v kvalitě pitné vody

kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu. Jestliže vyrábíme elektřinu a teplo společně v kombinovaném cyklu, ušetříme cca 1/3 paliva oproti jejich oddělené výrobě

teplárna

samostatně stojící zdroj tepla, které je vyráběno v kombinovaném cyklu společně s elektřinou a které je dodáváno do sítě dálkového zásobování teplem (viz schema)

výtopna

samostatně stojící zdroj tepla, které není vyráběno v kombinované výrobě společně s elektřinou a které je dodáváno do sítě dálkového zásobování teplem

špičkový zdroj tepla

zdroj tepla dodávaného do sítě dálkového zásobování teplem určený pro pokrytí požadavků na dodávku tepla v okamžicích, kdy tyto požadavky nejsou schopny pokrýt běžné zdroje tepla (např. při velkých mrazech). Tento zdroj pracuje s malým ročním využitím instalovaného výkonu (je v provozu pouze občas v závislosti na požadavcích).

parní tepelná síť

síť dálkového zásobování teplem, kde teplonosné médium je vodní pára (z důvodů vysokých ztrát jsou tyto sítě postupně nahrazovány horkovodními a teplovodními)

horkovodní tepelná síť

síť dálkového zásobování teplem, kde teplonosným médiem je voda o teplotě nad 110 °C

dvoutrubkový rozvod

teplá voda je připravována přímo ve vytápěném objektu (dům – byt) v domovní nebo bytové výměníkové (předávací) stanici, tzn. pro přívod tepla stačí pouze dvě trubky (přívodní a vratná – viz schema)

čtyřtrubkový rozvod

starší typ rozvodu tepla, kdy jsou použity dva sekundární okruhy – okruh s teplou vodou a okruh s topnou vodou. Teplá voda je připravována centrálně (mimo zásobovaný objekt), zpravidla v sídlištní výměníkové stanici, tzn. pro připojení tepla k objektu je třeba 4 trubek (dvě pro topnou vodu a dvě pro teplou vodu – viz schema). Topný okruh bývá v létě mimo provoz.

teplovodní tepelná síť

síť dálkového zásobování teplem, kde teplonosným médiem je voda o teplotě do 110 °C

kogenerační motor

jedna z možných technologií výroby elektřiny a tepla v kombinovaném cyklu výroby. Jedná se v podstatě o běžný pístový motor, kde jako palivo je použit zemní plyn nebo bioplyn, přičemž vlastní motor slouží k pohonu generátoru vyrábějícího elektřinu a odpadní teplo získané chlazením motoru je použito pro vytápění. (viz schema)

předávací místo

rozhraní mezi zařízením dodavatele a odběratele tepla (např. měřič na patě domu)

předávací (výměníková) stanice

rozhraní mezi zařízením dodavatele a zařízením pro úpravu parametrů teplonosného média na hodnoty požadované vnitřním zařízením; zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a regulaci dodávky tepla odběrateli nebo většímu počtu odběratelů (viz schema)

domovní (bytová) předávací stanice

předávací stanice umístěná na vstupu do teplem zásobovaného objektu nebo bytu: Je připojená pomocí dvoutrubkového rozvodu a obvykle obsahuje ohřívací zařízení teplé užitkové vody (viz schema)

měřič tepla

měřidlo vybavené součtovým počitadlem, které zaznamenává spotřebu tepla

fakturační měřič tepla

měřič tepla na základě jehož údajů je prováděna fakturace odebraného tepla. Je umístěn na předávacím místě, zpravidla na patě objektu.

poměrový měřič tepla

měřič tepla, jehož údaje slouží k rozúčtování spotřeby tepla mezi jednotlivé odběratele. Může být umístěn v jednotlivých bytech nebo přímo na jednotlivých otopných tělesech (radiátorech). Protože poměrový měřič slouží pouze k rozúčtování celkové spotřeby tepla, nemusí být cejchován přímo v jednotkách vyjadřujících spotřebu tepla (GJ nebo kWh). Starší formou poměrových měřičů jsou odpařovací poměrové měřiče.

odběrový diagram

časový průběh odběru tepla, který je závaznou součástí smlouvy dodavatele s odběratelem

tepelné ztráty

teplo ztracené např. při rozvodu tepla jehož využití je v současné době technicky nemožné nebo ekonomicky neúnosné. Bývají vyjádřeny v procentech (např. poměr mezi celkovým teplem dodaným do sítě dálkového zásobování teplem z jednotlivých zdrojů a celkovým teplem odebraným ze sítě jednotlivými spotřebiteli)

vnitřní výpočtová teplota

výsledná teplota, která je průměrem mezi teplotou vnitřního vzduchu a průměrnou teplotou stěn ohraničujících vytápěnou místnost

Poslání TS ČR

Zásobování tepelnou energií je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství České republiky i energetické infrastruktury měst a obcí. Jako oblast podnikání uspokojuje základní potřeby občanů, mezi které patří zajištění tepelné pohody a teplé vody. Zásobuje tepelnou energií podnikatelskou i veřejnou sféru včetně škol, úřadů a nemocnic. Jeho existence je základní podmínkou širokého nasazení vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která přináší významné úspory primárních paliv. Vzhledem k těmto úsporám, možnosti využití širokého spektra primárních energetických zdrojů včetně tuzemských paliv i obnovitelných a druhotných zdrojů energie hraje nezastupitelnou roli při zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti České republiky. Je rovněž významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Dálkové dodávky tepelné energie totiž přispívají k omezování imisní zátěže v městských aglomeracích.
Základním cílem Teplárenského sdružení České republiky je podpora rozvoje podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla, prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností ve vztahu ke státním orgánům České republiky i orgánům Evropské unie.

Naši členové dodávají teplo do 106 měst a obcí České republiky.