Teplárenské sdružení
České republiky

je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství.

Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií.

Jak se stát členem

Naši členové dodávají teplo do 106 měst a obcí České republiky.

Poslání TS ČR

Zásobování tepelnou energií je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství České republiky i energetické infrastruktury měst a obcí. Jako oblast podnikání uspokojuje základní potřeby občanů, mezi které patří zajištění tepelné pohody a teplé vody. Zásobuje tepelnou energií podnikatelskou i veřejnou sféru včetně škol, úřadů a nemocnic. Jeho existence je základní podmínkou širokého nasazení vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která přináší významné úspory primárních paliv. Vzhledem k těmto úsporám, možnosti využití širokého spektra primárních energetických zdrojů včetně tuzemských paliv i obnovitelných a druhotných zdrojů energie hraje nezastupitelnou roli při zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti České republiky. Je rovněž významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Dálkové dodávky tepelné energie totiž přispívají k omezování imisní zátěže v městských aglomeracích.
Základním cílem Teplárenského sdružení České republiky je podpora rozvoje podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla, prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností ve vztahu ke státním orgánům České republiky i orgánům Evropské unie.

Činnost

Činnost Teplárenského sdružení ČR vychází z Programového prohlášení a je zaměřena do pěti základních oblastí: Evropská agenda, Spolupráce se státními orgány ČR, Práce s veřejností, Odborná činnost a Servis pro členy. Jednotlivé oblasti jsou konkretizovány v Plánu činnosti na příslušný rok a plněny v rámci běžné činnosti výkonného pracoviště a činnosti pracovních skupin Sdružení.

V současné době jsou ustaveny
tyto pracovní skupiny:

pro energetickou legislativu (vedoucí Ing. Vecka)

pro právní otázky (vedoucí Ing. Vecka)

pro podporu KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) a statistiku (vedoucí Ing. Vecka)

pro ekologickou legislativu (vedoucí Ing. Vecka)

pro vztahy s veřejností (vedoucí Mgr. Kaufmann)

pro regulaci cen tepelné energie (vedoucí Ing. Vecka)

pro měření a rozvod tepla (vedoucí Ing. Vecka)

pro energetické využití odpadů (sekce ZEVO) (vedoucí Ing. Vecka)

Akce

Za účelem naplňování svého poslání pořádá sdružení akce, jak pro své členy, tak pro odbornou a širokou veřejnost.

Jedná se především o následující aktivity:

odborné konference a semináře: Dny teplárenství a energetiky a jiné

tiskové konference

odborné exkurze

Naše hlavní činnosti

Podporujeme podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií

Základním cílem Teplárenského sdružení České republiky je podpora rozvoje podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla. Existence soustav zásobování teplem je základní podmínkou širokého nasazení vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která přináší významné úspory primárních paliv.

Vzhledem k těmto úsporám, možnosti využití širokého spektra primárních energetických zdrojů včetně tuzemských paliv a obnovitelných a druhotných zdrojů energie hraje nezastupitelnou roli při zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti České republiky a je rovněž významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Dálkové dodávky tepelné energie významným způsobem přispívají k omezování imisní zátěže v městských aglomeracích.

Prosazujeme oprávněné zájmy teplárenských společností

Sdružení klade důraz na prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností ve vztahu ke státním orgánům České republiky i orgánům Evropské unie.

Zásobování tepelnou energií je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství České republiky i energetické infrastruktury měst a obcí. Jako oblast podnikání uspokojuje základní potřeby občanů, mezi které patří zajištění tepelné pohody a teplé vody. Zásobuje tepelnou energií podnikatelskou i veřejnou sféru včetně škol, úřadů a nemocnic.

Informujeme veřejnost, média a zajišťujeme odborné akce

Sdružení za účelem naplňování svého poslání pořádá akce, jak pro své členy, tak pro odbornou a širokou veřejnost.

Jedná se především o odborné konference a semináře, odborné exkurze nebo tiskové konference. Hlavní tradiční aktivitou jsou Dny teplárenství a energetiky – konference a semináře s mezinárodní účastí spojené s odbornou výstavou. Teplárenské sdružení ČR za účelem informování a vzdělávání svých členů a z důvodů propagace svých záměrů vydává pro členy Zpravodaj, pro širokou veřejnost elektronický časopis 3T – Teplo Technika Teplárenství. Dále tyto webové stránky, nebo web naseteplo.cz, odborné publikace a příručky.

Jak se stát členem
Teplárenského sdružení ČR

Členem Sdružení se mohou stát právnické osoby z České republiky i zahraničí, jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli Sdružení, viz výše.

Postup pro získání členství:

O přijetí nového člena rozhoduje Výkonná rada na nejbližším zasedání.
Členství vzniká dnem a za podmínek stanovených v rozhodnutí Výkonné rady o přijetí právnické osoby za člena.

Na Vaše případné dotazy rádi odpoví zaměstnanci výkonného pracoviště Sdružení.