Tisková zpráva

Teplárenské projekty roku byly vyhlášeny už po jednadvacáté

Teplárenské sdružení České republiky na 29. Dnech teplárenství a energetiky, které letos opět hostila Olomouc, ocenilo na společenském večeru 26. dubna 2023 kvarteto Projektů roku 2022.
S vyhlášením 21. ročníku této prestižní soutěže bylo spojeno i několik změn.

V teplárenství se rozjíždí transformace a tomu bylo potřeba přizpůsobit i kategorie v soutěži Projekt roku. Ty zůstávají čtyři a nově se v nich udílela ocenění za: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla; Rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem (SZT); Dekarbonizaci tepelných zdrojůRozvoj soustav zásobování teplem. Další inovací je změna podoby trofejí pro vítězné projekty. Jejich nový design byl energetické veřejnosti představen právě na slavnostním předávání ocenění.

„Kategorie projektů jsme mírně inovovali, aby lépe odpovídaly přicházející transformaci teplárenství. Záměrem stále zůstává ocenit nejlepší realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a samozřejmě také k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Všem zástupcům realizačních týmů vítězných projektů gratuluji a děkuji všem, kdo svůj projekt do soutěže přihlásili. Jsem rád, že porota měla těžkou práci, protože se sešla řada kvalitních projektů,“ uvedl při předávání ocenění Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

Od roku 2001 bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 223 teplárenských projektů a prestižní ocenění za Projekty roku 2001 až 2021 získalo celkem 73 z nich. Oceněno bylo i 15 Počinů roku. Do užší nominace za rok 2022 bylo ve 4 výše uvedených kategoriích vybráno dalších 14 nejzajímavějších loňských projektů a čtyři z nich byly oceněny novými “křišťálovými komíny”.

Radost zástupců realizačních týmů oceněných Projektů roku 2022 v teplárenství na slavnostním předávání “křišťálových komínů” v  Olomouci.

Ocenění Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2022 získaly

V kategorii Zvyšování účinnosti rozvodů tepla: Severočeská teplárenská, a.s. za projekt Rekonstrukce tepelného napáječe do Litvínova – V rámci modernizace a zefektivnění dodávek tepla byla v letech 2020 až 2022 ve 3 etapách provedena rekonstrukce hlavního tepelného napaječe pro město Litvínov výměnou potrubí 2 x DN500 za potrubí 2 x DN400. Z větší části se jednalo o pozemní provedení. Celková délka rekonstrukce činila 6 761 m. (2020 délka rekonstruované trasy 1 945 m, 2021= 2 216 m, 2022 = 2 600 m). V rámci stavby byla vyměněna veškerá uložení potrubí, provedena sanace ocelových, betonových konstrukcí a došlo k vybudování servisních cest ze štěrkového povrchu podél celé trasy. Rekonstrukcí se snížily ztráty téměř o 40 %, což znamená úsporu 10 909 GJ/rok. Cílem rekonstrukce bylo zajistit bezporuchovost a efektivitu dodávek tepla s minimálními dopady na životní prostředí.

V kategorii Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav: Teplárna Otrokovice a.s. za projekt Využití odpadního tepla s akumulací – Projekt řešil výstavbu akumulačních zásobníků tepla (45 MWht), doprovodných technologií a napojení na soustavu zásobování teplem v části Zlína Malenovicích a v Otrokovicích, která dodává teplo pro více než 8 tisíc domácností a další odběratele. Zdrojem tepla pro akumulaci je elektrodový kotel (15 MWt) společnosti Local Energies, provozovaný pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Využívá se odpadní teplo externí společnosti, které by jinak bylo neúčelně mařeno. Přínosem je zvýšení účinnosti soustavy a snížení ztrát horkovodní soustavy v lokalitě vzdálené od teplárny 4 km. Za necelý rok provozu bylo využito přes 11 000 GJ odpadního tepla, tím došlo ke snížení emisí CO2 o 1500 tun. S akumulátorem sousedí i spalovna odpadů ze zdravotnictví společnosti Recovera. Díky akumulátoru dochází k vyššímu využití tepla i z tohoto zdroje, který je charakteristický nepredikovatelnou dodávkou tepla.

V kategorii Dekarbonizace tepelných zdrojů: Veolia Energie ČR, a.s. za projekt Nový multipalivový kotel K6 v Teplárně Přerov – Společnost Veolia Energie ČR podepsala počátkem roku 2021 smlouvu na realizaci multipalivového parního kotle K6 o tepelném výkonu 40 MW v Teplárně Přerov. Na přelomu let 2022/23 byly zahájeny zkoušky a zprovozňování kotle. Palivem je tuhé alternativní palivo (TAP) vyrobené z již nerecyklovatelných odpadů a biomasa. Provozní využití v Teplárně Přerov je plánováno na 8 200 hodin ročně se spotřebou více než 100 000 tun TAP. Parní výkon multipalivového kotle K6 je vyveden na nově instalovanou protitlakou TG3 s elektrickým výkonem 9,25 MW. Součástí realizace kotle K6 je i zařízení na doúpravu, skladování a dopravu paliva. Multipalivový kotel K6 je jednou z fází miliardové modernizace přerovské teplárny, po jejímž dokončení bude uhelná technologie úplně odstavena.

V kategorii Rozvoj soustav zásobování teplem: Teplárna Liberec, a.s. (ze skupiny ENETIQA) za projekt Připojení krajské nemocnice na Teplárnu Liberec – Krajská nemocnice Liberec si v posledních letech zajišťovala dodávky tepla pro vytápění a ohřev vody prostřednictvím vlastní plynové kotelny. Cena tepla z Teplárny Liberec však byla i po vládním zastropování cen plynu pro nemocnici výhodnější. Teplárna tak získala nového významného odběratele tepla. Liberecká nemocnice spotřebuje ročně přibližně 50 000 GJ, což je zhruba 8 % roční produkce teplárny. Statutární město Liberec, jenž je menšinovým vlastníkem teplárny i nemocnice, uzavření dohody považuje za mimořádný moment, který je přínosem nejen pro nemocnici, ale bude mít také příznivý dopad na cenu tepla pro 13 000 libereckých domácností. Odběr tepla ze strany nemocnice totiž významně pomůže stabilizovat ceny i pro ostatní zákazníky teplárny.

Příloha – Představení dalších nominovaných projektů

Kategorie: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla – C-Energy Planá s.r.o. – Konverze parovodů v Táboře a propojení s teplárnou v Plané, NRG flex s.r.o. – Komplexní rekonstrukce rozvodů tepla v Dešné a Teplárna Písek, a.s. – Dokončení konverze parovodů na horkovody v Písku

C-Energy Planá – Dokončením posledních 800 metrů horkovodu a navazujících přípojek v délce 390 metrů bylo završeno propojení dvou tepelných zdrojů Teplárny Planá a Teplárny Tábor horkovodním předizolovaným potrubím DN300. Zároveň pokračovala náhrada parních potrubí novými páteřními horkovodními trasami DN150 až DN250 v centru města Tábora v celkové délce 3,8 km a navazujících přípojek v celkové délce 2,6 km. Jedná se o Horkovod Západ v trase podél Jordánské hráze centrem až do ulice U bechyňské dráhy u nádraží a dále Horkovod Jih v lokalitě nákupních center OD Tesco a OD Stop Shop a Horkovod Východ v ulici Chýnovská. Náročný projekt přeměny všech primárních parních rozvodů v Táboře na horkovody by měl být dokončen v roce 2023.

NRG Flex – Biokotelna v Dešné u Dačic zahájila provoz v roce 1997 jako jedna z prvních biokotelen u nás. Po čtvrtstoletí provozu původní ocelové tepelné rozvody už nevyhovovaly provozním požadavkům a měly velké ztráty tepla. Byly proto zrušeny staré rozvody a položeno 3900 metrů nových rozvodů plastového potrubí NRG FibreFlex Pro do 115 °C/10bar do dimenze d90 ve dvoutrubkovém (double) provedení s přepojením 80 domů. Celková investice rekonstrukce sítí a kotelny stála 68 milionů Kč. Výhodou realizace ve flexibilním plastovém provedení byla 80% redukce spojů a doizolování (místo 1538 při ocelovém potrubí pouze 295 při flexibilním plastovém potrubí). Další bonusem bylo snížení tepelných ztrát o 46 % i proti realizaci výměny ve standardním ocelovém předizolovaném potrubí. Zmodernizována byla současně i obecní biokotelna.

Teplárna Písek – Výměna dosluhujících parovodních rozvodů za horkovodní proběhla v letech 2017 až 2022. Projekt byl rozdělen do tří investičních akcí: Písek – Horkovod Východ (2017 až 2018), Přechod parovodu na horkovod Písek (2018 až 2021) a Horkovod do TVS Hradiště (2021 až 2022). Celkem bylo proinvestováno 323 milionů Kč. Definitivní odstavení 11,9 km parovodů a jejich náhrada 11,5 km horkovodních sítí znamená snížení tepelných ztrát v rozvodech o polovinu, odstranění potíží s vracením kondenzátu z důvodu poruchovosti, snížení spotřeby paliv, zvýšení kvality ovzduší, efektivnější, komfortnější a bezpečnější distribuci tepla i napojení nových zákazníků 152 bytových jednotek a více než 200 dalších odběrných včetně kompletního připojení Nemocnice Písek.

Kategorie: Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav – ENETIQA a.s. – Poskytnutí služeb výkonové rovnováhy využitím kogeneračních jednotek, Veolia Energie ČR, a.s.  – Instalace nového turbogenerátoru TG17 v Elektrárně Třebovice a Veolia Energie Praha, a.s. – Instalace kogeneračních jednotek v blokových kotelnách.

ENETIQA – Změna pravidel poskytování služeb výkonové rovnováhy nabídla možnost certifikovat menší energetické zdroje. Do pilotního projektu Dflex se zapojily společnosti skupiny ENETIQA. Výhodou jejich kogeneračních jednotek v soustavách je propojení s akumulačními nádržemi, které umožňují zajistit nepřetržitý šestihodinový provoz i v létě. Na základě analýzy bylo vybráno 6 KGJ ve dvou lokalitách v České Lípě a jedné v Opavě, ze kterých byl sestaven první agregační blok s výkonem 10 MWe. Ten zahájil poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS v březnu 2022. V dubnu 2022 byl blok rozšířen o 4 jednotky (4,4 MWe). Úspěšná certifikace a provoz prvního bloku motivovaly k realizaci druhého sestaveného z KGJ společnosti TERMO Děčín (7,6 MWe), který služby poskytuje od října 2022.

Veolia Energie ČR – Příspěvkem k dalšímu rozvoji kombinované výroby elektřiny a tepla v roce 2022 byla výstavba nového turbogenerátoru TG17, který ve svém ostravském zdroji Elektrárna Třebovice zprovoznila společnost Veolia Energie ČR. U nové protitlaké parní turbíny TG17 o jmenovitém elektrickém výkonu 36 MW pro vyvedení protitlaku slouží nový základní ohřívák a jeho tepelný výkon ve výši až 80 MW je pak dodáván v oběhové vodě do soustavy zásobování teplem v Ostravě. Nová protitlaká TG17 přispěje k dalšímu zvýšení KVET a účinnosti Elektrárny Třebovice. Elektrický výkon je vyveden z generátoru pomoci zapouzdřených vodičů přes generátorový vypínač do stávající rozvodny 110 kV Elektrárny Třebovice. Nový moderní turbogenerátor TG17 bude zároveň poskytovat podpůrné služby ČEPS v dodávkách elektřiny.

Veolia Energie Praha – V roce 2022 bylo instalováno na blokových kotelnách Veolie dalších šest kogenerační jednotek o celkovém elektrickém výkonu 5 994 kW. Jejich tepelný výkon je vyveden do soustavy zásobování teplem a slouží k zajištění tepelných potřeb městských částí Prahy 5 a 13, čímž Veolia opět navyšuje kogenerační výrobu tepelné energie a zvyšuje její účinnost. Elektrický výkon je vyveden do distribuční sítě PREdistribuce na hladině 22 kV. Část elektrického výkonu pokrývá veškerou vlastní spotřebu technologie blokových kotelen. Technologie kogeneračních jednotek je připravena k poskytování podpůrných služeb v dodávkách elektrické energie. Všechny kogenerační jednotky jsou s instalovanou selektivní katalytickou redukcí emisí, která splňuje náročné požadavky na jejich limity.

Kategorie: Dekarbonizace teplárenských zdrojů – C-Energy Planá s.r.o. – Přechod z uhlí na biomasu u kotlů K5 a K6 v Plané a Veolia Energie Kolín – Úprava kotle K5 na spalování biomasy v Kolíně.

C-Energy Planá – Cílem modernizace bylo ukončit výrobu tepla a energií z uhlí v energetických zdrojích C-Energy v Táboře a Plané rekonstrukcí uhelných kotlů K5 a K6 na 100% spalování biomasy se zajištěním skladování, třídění a sušení štěpky. Projekt za 550 milionů korun umožnila 380 milionová dotace z Modernizačního fondu. Realizace projektu proběhla v letech 2021 a 2022. V roce 2023 předpokládá C-Energy Planá už 100% využití biomasy a úplné vytěsnění uhlí. Hlavním cílem palivové konverze bylo snížení produkce CO2, bonusem je zrušení nákladů na nákup emisních povolenek. Současně s úpravou kotlů na biomasu byla rekonstruována i turbína. Její průtočná část byla snížena tak, aby bylo minimalizováno množství tepla, které odchází do kondenzace.

Veolia Energie Kolín – V Elektrárně Kolín byla v roce 2022 provedena přestavba hnědouhelného parního kotle K5 na kotel (33,6 MWt) spalující zbytkovou hmotu z těžby dřeva a rostlinné peletky. Technologie byla zprovozněna počátkem roku 2023. Modernizovaný kotel K5 bude využíván jako hlavní výrobní zdroj pro výrobu tepla. Součástí projektu je i výstavba zařízení na skladování a dopravu biomasy. Rekonstrukce kotle s úpravou skladu paliva a dopravních tras stála 230 milionů korun. Druhý uhelný kotel K8 (89,6 MWt) postupně ukončí provoz. Kotel K6 na zemní plyn (57,6 MWt) zůstane v provozu a navýší se rozsah jeho využití. Náhrada uhlí biomasou a částečně zemním plynem sníží roční emise CO2 do ovzduší o 72 000 t, jemného prachu o 3 tuny, oxidu siřičitého o 660 tun a oxidů dusíku o 53 tun.

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem – Pražská teplárenská, a.s. – Opětovné připojení Dopravního podniku hl. m. Prahy na Pražskou teplárenskou soustavu a  Teplárna České Budějovice, a.s. – Dálkové teplo pro Oskarku, nejzelenější dům v České republice

Pražská teplárenská – Dopravní podnik hl. m. Prahy přehodnotil svoji energetickou situaci a vrátil se k dálkovému vytápění svých objektů. Depo Kačerov, Ústřední dílny Hostivař a Depo Hostivař jsou opět připojeny na teplárenské tepny Pražské teplárenské. Od odpojení v roce 2012 si teplo vyráběly vlastními plynovými kotelnami. Nyní dochází k jejich opětovnému připojení. Tepelné přípojky a předávací stanice jsou v majetku dopravního podniku. Propojení se sítí Pražské teplárenské znamená ročně odběr tepla v objemech 35 640 GJ pro Depo Kačerov, 20 600 GJ pro Depo Hostivař a 40 000 GJ pro Ústřední dílny Hostivař. Systém dálkového vytápění je stabilní a do velké míry i nezávislý na dodávkách zemního plynu. Jeho výhodou je flexibilita paliv, kdy může fungovat v rozmanitém energetickém mixu. 90 % tepelné energie pro Prahu pochází z Elektrárny Mělník.

Teplárna České Budějovice – Rezidence Oskarka je prvním rezidenčním objektem v ČR, o němž se dopředu ví, jaký má dopad na své okolí, včetně teplotní mapy, množství spotřebovaného CO2 nebo pasivních úspor energie. Tepelnou energii mu dodává městská teplárna. Nový rezidenční komplex nabízí 110 bytů ve dvou osmipatrových věžích. Českobudějovická teplárna vybudovala teplovodní přípojku, jejíž součástí je nová domovní předávací stanice s odběrem 5000 GJ tepla. Řada developerů, realizujících nová připojení na soustavy zásobování teplem, přichází s inovativními přístupy k ochraně klimatu a realizuje je v praxi. Kombinace takových skvělých projektů a soustavy zásobování teplem ve městě pozitivně ovlivní lokální emise a teplotní mapu. Tím se projekt zařadil do elitní skupiny pokročilých návrhů.