Projekt roku

Každým rokem v Česku vzniká v oblasti dálkového zásobování teplem a chladem řada zajímavých projektů. Modernizují se, rekonstruují i nově budují zdroje, sítě a zařízení u koncových odběratelů. Proto v roce 2002 Teplárenské sdružení České republiky poprvé vyhlásilo soutěž realizovaných projektů v soustavách zásobování teplem a chladem. Záměrem této soutěže je každoročně ukázat možnosti a úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení a současně přispět k jejich dalšímu rozvoji u nás.

Do soutěže se přihlašují projekty, jejichž obecným přínosem je:

  • zvýšení účinnosti využití primárních energií, diverzifikace paliv, využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie,
  • snížení spotřeby fosilních paliv, závislosti na dovozu paliv využíváním domácích zdrojů, emisí skleníkových plynů a zejména CO2,
  • zajištění efektivního zásobování energií, tepelné pohody bytových prostorů, energetických potřeb služeb a průmyslu.

Výše uvedené přínosy u přihlášených projektů posuzuje hodnotitelská komise. Vyhodnocené „Projekty roku“ byly do roku 2013 slavnostně vyhlašovány na Teplárenských dnech, od roku 2014 jsou vyhlašovány v rámci Dnů teplárenství a energetiky. Po zkušenostech z uplynulých ročníků, kdy projekty různé velikosti i zaměření soutěžily o 3 medailová místa, bylo zavedeno hodnocení s přihlédnutím ke specifikům projektů a počet oceněných projektů není takto omezen. Otevřela se tak možnost vyzvednout a upozornit na přínosy projektů ve více kategoriích. Kategorie nejsou vzhledem k šíři problematiky v teplárenství předem vymezené, o zařazení rozhoduje hodnotitelská komise na základě skladby aktuálně přihlášených projektů. Přihlášená řešení, která nedosáhnou na ocenění Projekt roku, jsou prezentována jako „Odborný příspěvek“ a je jim věnována další pozornost podle toho, jakým způsobem přispívají k rozvoji a zkvalitnění služeb v teplárenství. Zvláštní nesoutěžní kategorií je „Počin roku“. To jsou zpravidla projekty, které nelze hodnotit podle výše uvedených tří obecných přínosů, nicméně se podílejí na pozitivní prezentaci oboru teplárenství a také si zasluhují pozornost.
Při předávání ocenění Projekt roku je vždy současně vyhlašován nový ročník soutěže. Do nového ročníku soutěže jsou přijímány přihlášky za projekty v oblasti dálkového zásobování teplem a chladem, které byly uvedeny do provozu v daném roce a v roce jemu předcházejícím. Projekt je možno přihlásit do soutěže vyplněním přihláškyodesláním na e-mail. Projekt do soutěže přihlašuje provozovatel zařízení nebo systému, nebo dodavatel technologie pro projekt. Teplárenské sdružení České republiky může v souvislosti s hodnocením přihlášeného projektu požádat o dodání dalších upřesňujících podkladů.

Desetileté ohlédnutí za soutěží nabídlo možnost uspořádat novou soutěžní anketu: Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem. Z celkem 78 přihlášených projektů minulých devíti ročníků soutěže Projekty roku v letech 2001 až 2010 byla nominována finálová desítka projektů, z nichž byla v internetové anketě vybrána veřejností, novináři a odborníky na energetiku trojice Projektů desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem.

Poslání TS ČR

Zásobování tepelnou energií je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství České republiky i energetické infrastruktury měst a obcí. Jako oblast podnikání uspokojuje základní potřeby občanů, mezi které patří zajištění tepelné pohody a teplé vody. Zásobuje tepelnou energií podnikatelskou i veřejnou sféru včetně škol, úřadů a nemocnic. Jeho existence je základní podmínkou širokého nasazení vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která přináší významné úspory primárních paliv. Vzhledem k těmto úsporám, možnosti využití širokého spektra primárních energetických zdrojů včetně tuzemských paliv i obnovitelných a druhotných zdrojů energie hraje nezastupitelnou roli při zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti České republiky. Je rovněž významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Dálkové dodávky tepelné energie totiž přispívají k omezování imisní zátěže v městských aglomeracích.
Základním cílem Teplárenského sdružení České republiky je podpora rozvoje podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla, prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností ve vztahu ke státním orgánům České republiky i orgánům Evropské unie.

Naši členové dodávají teplo do 106 měst a obcí České republiky.