KeepWarm

KeepWarm projekt

Zlepšení výkonnosti systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě.

Cílem projektu je inicializovat a urychlit rentabilní investice do zefektivnění systémů dálkového vytápění a dosáhnout zvýšení jejich energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů podporou přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům.

Projekt KeepWarm konkrétně zaměřuje své úsilí na zefektivnění a rekonstrukce rozvodů tepla, především výměnu parních potrubí za horkovodní, dále využití odpadního tepla, primárně tepla z průmyslu, v oblasti výroby tepla půjde o využití místních obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy a solární termální energie a energetické využití odpadu, v neposlední řadě budou modifikovány i systémy kontroly (ICT) v rámci řízení distribuce tepla.

Projekt KeepWarm vychází z 8. rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, oblasti „Bezpečná, čistá a účinná energie“. Projekt je v souladu s rozhodnutím Evropské komise o předložení evropské strategie pro vytápění a chlazení, která předpokládá snížení poptávky po energiích, zvýšení energetické účinnosti stávajících systémů a přechod na obnovitelné zdroje a jiné místní udržitelné zdroje při výrobě tepla a chladu. KeepWarm přispěje k dosažení 40 % snížení domácích emisí skleníkových plynů do roku 2030, jak navrhuje balíček Energetické unie, který byl přijat jako součást Pařížského protokolu.

Projekt sdružuje jedenáct projektových partnerů z celé řady relevantních odvětví (energetické agentury, národní teplárenské asociace, zemědělské komory, výzkumné ústavy, poradenské společnosti se zaměřením na energetickou účinnost a nevládní organizace) v celé střední a východní Evropě.
Teplárenské sdružení České republiky, jakožto člen projektového konsorcia, spolupracuje na 23 pilotních programech v sedmi cílových zemích – konkrétně Rakousku, Chorvatsku, České republice, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku a Ukrajině.

Na projektu za Českou republiku spolupracují Teplárny Brno, a.s., Teplárna České Budějovice, a.s.Teplárna Písek, a.s.. Teplárny budou sdílet své poznatky a zkušenosti s ostatními zahraničními účastníky v rámci pilotních a twinningových programů, budou analyzovat své postupy a řešení, identifikovat opatření a procesy pro zlepšení, formulovat konkrétní doporučení v technické, obchodní, finanční i sociální rovině a implementovat navržená zlepšení.

Projekt KeepWarm odstartoval v dubnu 2018 a potrvá 30 měsíců.
Další informace o projektu najdete na webových stránkách: www.keepwarmeurope.eu

Kontakt: Ing. Jolana Bugáňovábuganova@tscr.cz

Poslání TS ČR

Zásobování tepelnou energií je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství České republiky i energetické infrastruktury měst a obcí. Jako oblast podnikání uspokojuje základní potřeby občanů, mezi které patří zajištění tepelné pohody a teplé vody. Zásobuje tepelnou energií podnikatelskou i veřejnou sféru včetně škol, úřadů a nemocnic. Jeho existence je základní podmínkou širokého nasazení vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která přináší významné úspory primárních paliv. Vzhledem k těmto úsporám, možnosti využití širokého spektra primárních energetických zdrojů včetně tuzemských paliv i obnovitelných a druhotných zdrojů energie hraje nezastupitelnou roli při zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti České republiky. Je rovněž významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Dálkové dodávky tepelné energie totiž přispívají k omezování imisní zátěže v městských aglomeracích.
Základním cílem Teplárenského sdružení České republiky je podpora rozvoje podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla, prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností ve vztahu ke státním orgánům České republiky i orgánům Evropské unie.

Naši členové dodávají teplo do 106 měst a obcí České republiky.